طرح پژوهشی «جایگاه عقل در فقه»
42 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
دانشگاه: جهاد دانش‏گاهی تهران
فقه دانشی است که از تکلیف مکلفان سخن می‏گوید و سقف شریعت را بر اصول استنباط می‏افرازد. مکلفان فتوای فقیه را حکمی شرعی برمی‏شمارند و بر آستان آن سر می‏سایند. فقیهان نیز خود را در رفتارهای فردی و اجتماعی، مکلف می‏دانند. این مکلفانِ نامقلد، مجموعه‏های نقلی را می‏کاوند تا به فتوا و معیاری شرعی برای عمل خود و مقلدان دست یابند...